Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Czasopisma

Dyskursy Młodych Andragogów

„Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 16

PEDAGOGIKA

DMA_16_Strona_1.jpg

„Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 16, red. Małgorzata Olejarz, Emilia Paprzycka, Sylwia Słowińska, B5, oprawa miękka, s. 402, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-189-4, ISSN 2084-2740, 44,00

www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl
„Dyskursy Młodych Andragogów” są czasopismem naukowym Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, znajdującym się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW. Rocznik zawiera artykuły badaczy z różnych środowisk naukowych, polskich i zagranicznych, prowadzących studia i badania nad szeroko rozumianą aktywnością edukacyjną oraz różnymi kontekstami uczenia się i rozwoju ludzi dorosłych. Wielowątkowy dyskurs prowadzony jest na łamach czasopisma w ramach węższych tematycznie, lecz związanych ze sobą i przenikających się obszarów. Czasopismo ma w dużej mierze charakter interdyscyplinarny i skierowane jest w pierwszej kolejności do młodych autorów – doktorów i magistrów, w tym również tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę naukową. Samodzielni pracownicy nauki pojawiają się w czasopiśmie najczęściej w roli współautorów tekstów naukowych pisanych wspólnie z młodymi badaczami.
W skład międzynarodowej Rady Naukowej „DMA”, obok uznanych polskich naukowców, wchodzą również badacze z kilku krajów – z Niemiec, Szwecji, Austrii i Estonii (z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze, Uniwersytetu w Magdeburgu, Uniwersytetu w Grazu, Uniwersytetu w Sztokholmie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Tallinie). Na liście stałych Recenzentów zewnętrznych czasopisma znajduje się obecnie ponad 30. samodzielnych pracowników nauki z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju. „Dyskursy Młodych Andragogów” indeksowane są w bazie Index Copernicus (IC Journals Master List www.indexcopernicus.com) oraz w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities www.cejsh.icm.edu.pl), gdzie od tomu 15. czasopismo dostępne jest też pełnotekstowo. Pierwotną wersją rocznika jest wersja papierowa. Elektroniczna wersja „DMA” dostępna jest na stronie www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl (w Indeksie numerów). Na stronie internetowej czasopisma dostępne są także wszelkie informacje dotyczące jego koncepcji, historii, tematyki oraz zasad przyjmowania tekstów do publikacji i procedur recenzowania.
W 16. tomie „Dyskursów Młodych Andragogów” pod redakcją naukową M. Olejarz, E. Paprzyckiej i S. Słowińskiej zamieszczonych jest 26 artykułów uporządkowanych w pięciu dyskursach tematycznych: andragogicznym, poradoznawczym, edukacji medialnej, animacji kultury i genderowym, oraz dwa sprawozdania. W sumie w 16. tomie „DMA” opublikowało swoje teksty 32. autorów z kilkunastu ośrodków akademickich w kraju, w tym z: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, jak też dwóch autorów z Federation University (Faculty of Education & Arts) w Australii.


Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment
Pobierz fragment
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„Dyskursy Młodych Andragogów", t. 15

PEDAGOGIKA

DMA_15.jpg

„Dyskursy Młodych Andragogów", t. 15, red. Małgorzata Olejarz, s. 356, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2014, ISBN 978-83-7842-129-0, ISSN 2084-2740, 29,00 zł

„Dyskursy Młodych Andragogów" są punktowanym czasopismem naukowym (4 pkt.), funkcjonującym wcześniej, od 2001 roku, jako seria wydawnicza. Czasopismo wydawane jest corocznie przez Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. "DMA" to rocznik skierowany do badaczy z różnych środowisk naukowych, w tym w szczególności do młodych autorów, prowadzących studia i badania nad aktywnością edukacyjną i kontekstami uczenia się człowieka dorosłego. Chcemy by „Dyskursy Młodych Andragogów" były miejscem, gdzie „młodość spotyka się z doświadczeniem" i gdzie stwarza się okazje i możliwości wspólnego uczenia się – dzielenia poglądami, wynikami badań i opiniami, wzajemnego inspirowania, podejmowania odważnych dyskursów, jak i polemik, czy też wyrażania różniących się między sobą stanowisk. Chcemy, by nasze czasopismo stwarzało, poprzez publikowane w nim teksty, okazję do wzajemnego poznawania się oraz nawiązywania międzypokoleniowego i międzyśrodowiskowego dialogu naukowego. Do tego dialogu zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej edukacji dorosłych, w tym w szczególności przedstawicieli środowiska młodych pracowników nauki.

Redakcja

http://www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl/


Pobierz spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment

Dyskursy Młodych Andragogów, t. 14

PEDAGOGIKA

dyskursy_14.jpg

„Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 14, red. Małgorzata Olejarz, s. 352, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7842-077-4, Zielona Góra 2013, 30,00 zł (nakład wyczerpany)


Oddajemy w ręce Czytelników czternasty tom czasopisma „Dyskursy Młodych Andragogów”. Znalazły się w nim teksty młodych naukowców – pedagogów społecznych, andragogów, poradoznawców, socjologów – reprezentujących różne środowiska akademickie z Polski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Zielonogórski, Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) oraz z zagranicy (Uniwersytet Humboldta w Berlinie i Uniwersytet Leibniza w Hannoverze). Przygotowując rocznik, staraliśmy się, by zawarte w nim artykuły odzwierciedlały i były niejako przeglądem tego, czym zajmują się dziś młodzi badacze na polu szeroko rozumianej edukacji dorosłych, co ich konkretnie interesuje oraz w jaki sposób prowadzą swoje prace badawcze. Problematyka tekstów, pokazująca różnorodność i wielokierunkowość rozwoju młodego środowiska naukowego, tradycyjnie została uporządkowana w trzech działach tematycznych: andragogicznym, poradoznawczym i metodologicznym.
[...] W ręce Czytelników oddajemy tom, w którym zebrano teksty pokazujące zarówno różnorodność i wielokierunkowość zainteresowań młodych naukowców, jak i ich zaangażowanie i postawę wobec zgłębianych problemów. Mamy nadzieję, że owo zaangażowanie będzie dobrym przyczynkiem do wnikliwej lektury tomu, jak też inspiracją do stawiania kolejnych, interesujących pytań badawczych, tak w obszarze teorii, jak i praktyki społecznej, oraz do podejmowania prób poszukiwania na nie odpowiedzi.


Pobierz Wstęp
Pobierz Spis treści

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 13

PEDAGOGIKA

dyskursy_13.jpg

"Dyskursy Młodych Andragogów", t. 13, red. Małgorzata Olejarz, s. 252, B5, oprawa broszurowa,  Zielona Góra 2012, cena: 39,00 zł (nakład wyczerpany)

http://www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl/

Już po raz trzynasty mamy przyjemność spotkać się z Czytelnikami na łamach „Dyskursów Młodych Andragogów”, wydawanych corocznie i nieprzerwanie od 2001 roku przez Uniwersytet Zielonogórski. Spotkanie to rozpoczynamy od podzielenia się informacją, że nasza cykliczna publikacja, ukazująca się do tej pory jako seria wydawnicza, została zarejestrowana i zakwalifikowana jako czasopismo naukowe w Narodowym Ośrodku ISSN. W związku z tym dokonaliśmy pewnych zmian redakcyjnych, proceduralnych i organizacyjnych, z którymi można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.dma.wpsnz.uz.zgora.pl, a także podjęliśmy starania w kierunku sukcesywnego spełniania wymogów stawianych czasopismom naukowym, tak by nasz rocznik był dobrze oceniany, zarówno przez powołane do tego zespoły ekspertów, jak też, a może przede wszystkim, przez naszych Czytelników.
Chcemy, by dotychczasowy charakter, specyfika i formuła „Dyskursów Młodych Andragogów” zostały zachowane, to jest by nadal było to miejsce w jak największej mierze otwarte na publikacje młodych badaczy – magistrów i doktorów – zajmujących się szeroko rozumianą edukacją ludzi dorosłych, ale też otwarte dla tych wszystkich młodych duchem profesorów, którzy zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami, badaniami i teoretycznymi refleksjami z początkującymi adeptami nauki, zechcą być dla nich mistrzami, nauczycielami, doradcami i naukowymi przewodnikami. Będziemy dbać, by w gronie tym nie zabrakło przedstawicieli różnych środowisk akademickich z Polski, a także z zagranicy. Chcielibyśmy, by – tak jak do tej pory – „Dyskursy Młodych Andragogów” były miejscem, gdzie „młodość spotyka się z doświadczeniem”, gdzie stwarza się okazje i możliwości wspólnego uczenia się – dzielenia poglądami, wynikami badań i opiniami, wzajemnego inspirowania, podejmowania odważnych dyskursów, jak i polemik, czy też wyrażania różniących się niekiedy stanowisk. Chcemy wreszcie, by nasze czasopismo stwarzało, poprzez publikowane w nim teksty naukowe, okazję do wzajemnego poznawania się i budowania swoistej wspólnoty akademickiej, skupionej wokół problematyki edukacji dorosłych. Dobrym przykładem realizacji takich idei jest tu Letnia Szkoła Młodych Andragogów odbywająca się corocznie od 1999 roku pod kierownictwem prof. zw. dra hab. Józefa Kargula, z którego to inicjatywy doszło przed laty do powstania cyklicznej publikacji pod nazwą: „Dyskursy Młodych Andragogów” i który przez sześć lat pełnił funkcję redaktora naukowego tej serii wydawniczej. Przejmując po latach „dzieło Profesora”, zobowiązaliśmy się sami przed sobą i przed naszymi Czytelnikami, zarówno do szczególnej troski i dbałości o wysoką jakość naukową, merytoryczną i językową zamieszczanych tekstów, jak też do pozostawania wiernym idei, zapoczątkowanej przez prof. J. Kargula, by „Dyskursy Młodych Andragogów” pozostały forum otwartym w szczególności dla młodych badaczy, na którym mogą oni w sposób nieskrępowany mówić „własnym głosem” o tym, co ich zajmuje, ciekawi i intryguje. Ważne dla nas jest, jak już wspomniałam, by na forum tym prezentowane były głosy z różnych środowisk akademickich w Polsce, jak i z zagranicy, stąd też zaproszenie do publikacji w naszym roczniku kierujemy do możliwie jak najszerszego kręgu, szczególnie młodych autorów, prowadzących studia i badania nad aktywnością edukacyjną i kontekstami uczenia się ludzi dorosłych.

[Fragment Wstępu]

Pobierz  Spis treści i Wstęp

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY