Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Czasopisma

In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką

„In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 9

in_gremium_9.jpg

„In Gremium. Studia Nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 9, red. Dariusz Dolański, Zielona Góra 2015, B5, oprawa miękka, s. 278, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2015, ISSN 1899-2722, ISBN 978-83-7842-205-1, 37,00 zł


Artykuły

Victoria Győri, The Mars Ultor Coins of c. 19-16 BC
Justyna Rogińska, Symboliczne aspekty wykorzystania ognia w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej przestrzeni rodziny polskiej
Urszula Świderska-Włodarczyk, Wzorzec osobowy czy wzorzec postępowania? Przyczynek do nowej definicji formułowanej z punktu widzenia historyka na przykładzie szlachty polskiej przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych
Justyna Bąk, Miejsce melancholii w kulturze staropolskiej w świetle kazań pogrzebowych przełomu XVII i XVIII w.
Aleksandra Ziober, Śląsk i Czechy oczami magnata litewskiego. Osiemnastowieczny diariusz podróży starosty wiłkomierskiego Benedykta Tyzenhauza
Jarosław Chojak, Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Zielonej Górze w latach 1950-1956
Robert Skobelski, Zapomniana inwestycja. Niezrealizowana koncepcja budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze
Łukasz Jureńczyk, Relacje amerykańsko-afgańskie w latach 1963-1978
Małgorzata Madej, Western European Union as a risk management mechanism for the European Communities and European Union
Daria Arkuszewska, Aktorzy polityczni i media w procesie zarządzania informacją Weronika Górnicka, „Missăo dada, missăo cumprida”. Kino polityczne José Padilhi wiwisekcją problemów współczesnej Brazylii
Anna Chodorowska, Rola systemów filozoficzno-religijnych w państwie i prawie japońskim po 1945 r.
Krystian Saja, Obserwator wobec barier poznawczych
Mirosława Szott, Rzeczy niemieckie w poezji Joanny Ziembińskiej-Kurek i Marka Lobo Wojciechowskiego
Jakub Rawski, Czy jest homoseksualizm w tym tekście? Na tropach nieheteronormatywnej tożsamości bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego
Katarzyna Krysińska, „Żaden cud nie jest mniejszy...”. Sakralizacje w poezji Ireny Dowgielewicz

Recenzje
Giuseppe Squillace, „I giardini di Saffo: profumi e aromi nella Grecia antica”, Carocci Editore, Roma 2014, ss. 118 (Paweł Madejski)
Anna Kotłowska, „Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków – Anavlepsate eis ta peteina...”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 262 (Jarosław Dudek)
O przyczynach upadku I Rzeczypospolitej. Na marginesie książki Włodzimierza Bernackiego, „Myśl polityczna I Rzeczpospolitej”, Arcana, Kraków 2011, ss. 430 (Przemysław Szpaczyński)
„Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian”, seria grecka, zeszyt 6: „Pisarze wieku XI”, tłumaczenie i komentarz Anna Kotłowska, współpraca Alina Brzóstkowska, Warszawa 2013, ss. 347 (Joanna Jakuć)
Mariano Gonzáles Clavero, Carmelo Gonzáles Clavero, „Atlas ilustrado de la II República espańola”, Susaeta Ediciones, Madrid 2009, ss. 248 (Radosław Domke)

Sprawozdania
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Forum Miast Partnerskich w Kostrzynie nad Odrą” (Paweł Gondek)


Pobierz spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment


„In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 8

InGremium_8_2014.jpg

„In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 8: „O roku ów..." napoleońska wyprawa na Rosję w 1812 roku i jej konsekwencje, red. Dariusz Dolański, s. 224, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014, ISSN 1899-2722, ISBN 978-83-7842-160-3, 27,00 zł


Cała epoka napoleońska, ze względu na jej wielką dynamikę i przełomowość, a poniekąd także legendę, należy do takich fragmentów historii, które szczególnie mocno tkwią zarówno w węższym, jak i w powszechniejszym obiegu społecznym. Szczególną w niej rolę zaś odgrywa krytyczny rok 1812 – rok wyprawy Wielkiej Armii Napoleona na Rosję, który przyniósł tej epoce zasadniczy zwrot militarny i polityczny. Z perspektywy polskiej – a ściślej mówiąc polskiej orientacji profrancuskiej – zwrot ten miał przynieść pełną odbudowę Rzeczypospolitej poprzez kolejne po kampanii 1809 roku powiększenie terytorialne kadłubowego Księstwa Warszawskiego. Jednak już dla innych narodów Europy – Włochów, Niemców, Hiszpanów, Holendrów, części południowych Słowian, w różnych formach uzależnionych od napoleońskiego imperium – wyprawa na Rosję nie miała takiego wolnościowego charakteru, a jej klęska stała się początkiem zrzucania owej niechcianej zależności. Z każdej jednak perspektywy kampania ta, toczona na ogromną, rzadko spotykaną we wcześniejszej historii skalę, miała charakter przełomowy, współdecydujący o losach Europy, w niektórych przypadkach na całe stulecie.
Z początkiem 2012 roku na zebraniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze podjęto decyzję o zorganizowaniu konferencji poświęconej 200 rocznicy napoleońskiej wyprawy na Rosję z 1812 roku. Nawiązując do znanego fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, przyjęto jej tytuł: „O roku ów...” Obraz napoleońskiej wyprawy na Rosję w historiografii i literaturze. Zamiarem organizatorów było bowiem połączenie wątków historycznych, literackich i publicystycznych, nadanie konferencji charakteru interdyscyplinarnego. Większość referatów przygotowali i wygłosili jednak historycy. Ich treść i układ stały się podstawą niniejszej publikacji. W większości znalazły się w niej teksty nawiązujące do ogólniejszych, powszechnodziejowych i polskich kontekstów wojny 1812 roku.
Autorem artykułu pt. Polskie duchowieństwo rzymskokatolickie wobec cesarza Napoleona i wydarzeń 1812 roku jest dr Przemysław Góralczyk. Autor to znakomity znawca dziejów Księstwa Warszawskiego, szczególnie relacji państwa z Kościołem w tym okresie, napisał nowatorską pracę doktorską pt. Państwo a Kościół katolicki w Księstwie Warszawskim w latach 1807-1815 przechowywaną w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wzmiankowany artykuł jest pokłosiem badań prowadzonych przy pisaniu tej rozprawy.
Profesor Tomasz Jaworski z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego w tekście pt. Saksonia u boku Napoleona ukazuje z kolei napoleońskie losy jednego z najważniejszych państw niemieckich, splecione z losami Księstwa Warszawskiego, dla którego wojna z lat 1812-1813 okazała się równie dramatycznym momentem zwrotnym, niezakończonym co prawda likwidacją, jak w przypadku Księstwa, ale poważnym okrojeniem terytorialnym.
Rusycysta prof. Andrzej Ksenicz z Instytutu Neofilologii UZ w artykule pt. Rok 1812 w poezji rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku spogląda na opisywane wydarzenia z perspektywy literackiej i rosyjskiej, która uświadamia nam zupełnie inne doświadczenie tej wojny przez naród rosyjski, a szczególnie jego kulturalne elity.
Dwie ostatnie publikacje poświęcone są regionalnym, śląskim i nadodrzańskim, wątkom epopei z lat 1812-1814. Magister Jarosław Helwig z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie w tekście pt. Twierdza Głogów w latach 1812-1814 przedstawia losy twierdzy, która od grudnia 1806 aż do kwietnia 1814 roku była zajmowana przez wojska napoleońskie. Artykuł jest pokłosiem prac nad przygotowaniem obszernej monografii twierdzy głogowskiej we wspomnianym okresie, wydanej przez Autora w 2011 roku.
I wreszcie zbiór zamyka artykuł piszącego te słowa pt. Echa działań wojennych w latach 1812-1814 na Dolnym Śląsku i Środkowym Nadodrzu od XIX do początków XXI wieku, w którym przedstawiono uwarunkowania działań militarnych i dyplomatycznych na opisywanych terenach, będących bezpośrednią konsekwencją wyniku kampanii rosyjskiej, oraz przedstawiono niektóre przykłady prusko-niemieckiej oraz polskiej pamięci historycznej poświęconej tym wydarzeniom.

Tomasz Nodzyński

Pobierz Spis treści
Pobierz Wstęp
Pobierz fragment
Pobierz fragment
„In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 7

in_gremium_7.jpg

„In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 7, red. Dariusz Dolański, s. 248, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2013, ISSN 1899-2722, ISBN 978-83-7842-090-3, 29,00 zł


Artukuły
• Agata Aleksandra Kluczek, Obywatel? Jaki obywatel? Świadectwo mennictwa rzymskiego czasów Karakalli
• Kamilla Twardowska, Pochodzenie i poczucie wspólnoty regionalnej wśród mnichów na Pustyni Judzkiej w V i VI wieku – na podstawie Żywotów mnichów palestyńskich Cyryla ze Scytopolis
• Maciej Lubik, Zasłużony najemnik w konstantynopolitańskim więzieniu. Zagadkowa rola Haralda Hardrady w rewolcie 1042 roku
• Joanna Zięba, Geneza wczesnopiastowskiego dworu
• Przemysław Szpaczyński, Porównanie Zygmunta III z Władysławem II Jagiełłą
• Mira Belzyt, Uwagi o dworze królewskim w podróży. Na przykładzie wyprawy Zygmunta III do Szwecji w latach 1593-1594
• Katarzyna Płonka-Bałus, Pomiędzy dewocją, polityką i sztuką. Symbolizm historyczny w malarstwie książkowym w kręgu dworu burgundzkiego w Niderlandach (ok. 1455-1482)
• Ricardo Gutiérrez Aguilar, The spirit of the law and Europe: the theory of the „exemplum” and „recognition”
• Marta Wołyńska, Nowe znaleziska naparstków ze stanowiska archeologicznego przy ulicy 3 Maja w Gdańsku – przyczynek do krawiectwa gdańskiego
• Grzegorz Biszczanik, Symbole wykorzystywane w propagandzie wojennej okresu I wojny światowej w świetle ikonografii kart pocztowych
• Kamil Glinka, Przygotowania do kreowania wizerunku Polski w okresie Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Recenzje
Simon Claude Mimouni, Le judaïsme ancien du VIe siècle avant notre èreau IIIe siècle de notre ère. Des prêtres aux rabbins, Paris 2012, ss. 960 (ks. Stanisław Adamiak)
Demeter, Isis, Vesta, and Cybele: studies in Greek and Roman religionin honour of Giulia Sfameni Gasparro, A. Mastrocinque, C. Giuffré Scibona (eds.), „Potsdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge”, Bd. 36, Stuttgart 2012, ss. 248 (Andrzej Gillmeister)
Yizhar Hirschfeld, Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim, przedmowa E. Wipszycka, przekład i red. K. Twardowska, Tyniec 2010, ss. 499 (Adrian Szopa)
Joseph B. Solodow, Latin Alive. The Survival of Latin in Englishand the Romance Languages, Cambridge 2010, ss. 356 (Agata Łuka)
Almut Bues, Die Jagiellonen. Herrscher zwischen Ostsee und Adria, Stuttgart 2010, ss. 305 (Przemysław Szpaczyński)
• Sami swoi i obcy. Z kresów na kresy. Prawdziwe historie wypędzonych, red. M. Maciorowski, Warszawa 2011, ss. 400 (Kamila Gieba)
Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty),zebrał i oprac. I. Hałagida, „Bazyliańskie Studia Historyczne”, t. 1, Warszawa 2011, ss. 374 (Stefan Dudra) 

Sprawozdania
Sprawozdanie z konferencji „Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw” (Kamila Gieba)
Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Epigraficznej w Zielonej Górze, 17 października 2012 roku (Emilia Kostka)
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Etniczność – obywatelskość – tożsamość w świecie antycznym. W 1800 rocznicę wydania edyktu Karakalli” (Marlena Nowicka)
„»O roku ów...« Obraz napoleońskiej wyprawy na Rosję w historiografii i literaturze”. Konferencja Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego,20 czerwca 2012 roku (Tomasz Nodzyński)

Pobierz Spis treści
Pobierz fragment

„In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 6

in_gremium_6.jpg

In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 6, red. Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke, s. 240, B5, oprawa miękka,  Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2012, ISSN 1899-2722, 33,00 zł


Ze spisu treści:

Daria Janiszewska-Sieńko (UZ), Wyprawa cesarza Septymiusza Sewera do Brytanii w latach 208-211 w świetle źródeł historiograficznych i numizmatycznych
Maciej Lubik (UZ), Norwegia a Bizancjum w okresie rządów Haralda Srogiego (1047-1066) Kamil Wasilkiewicz (UZ), Reguła Pierwotna Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona Alina Polak (UZ), Formuły subskrypcyjne stosowane w dokumentach arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego oraz personel kancelarii arcybiskupiej w latach 1345-1374 Anna Jabłońska (UJK), Obraz kobiety w twórczości śpiewanej okresu staropolskiego Legal Case
Alix Winter (UwP), Jean Calas in the German Public Sphere: Medial Transformations of a Aleksander Gotowicz (UKW), Przyczynek do historii prostytucji oraz chorób wenerycznych w gubernii piotrkowskiej na przełomie XIX i XX wieku
Grzegorz Wnętrzak (Bielsko Biała), Polityczne znaczenie ruchu ślązakowskiego w obliczu plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim
Małgorzata Świder (UO), Solidarność związkowa. O zaangażowaniu niemieckich związków zawodowych na rzecz NSZZ „Solidarność”
Cezary Pieńkowski (Zielona Góra), Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec duchowieństwa na Ziemi Lubuskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku. Casus księdza Kazimierza Piechowiaka
Kamil Glinka (UZ), Strategia promocji miasta na przykładzie Wałbrzycha
Marta Kasztelan (UW), Fenomen pamięci zbiorowej

R E C E N Z J E
Lars Ericson Wolke, Jan III Waza. Władca renesansowy, tłumaczenie Wojciech Łygaś, Gdańsk 2011, ss. 371 (Przemysław Szpaczyński)
Knut Carlqvist, Eryk XIV Waza. Król ludu, tłumaczenie Wojciech Łygaś, Gdańsk 2010, ss. 671 (Przemysław Szpaczyński)
Widziane z zewnątrz. I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, red. M. Baczkowski, T. Gąsowski, B. Szlachta, A. Nowak, Z. Piecha; t. 1-2, Warszawa 2011, ss. 243 + 273 (Maria Barbara Piechowiak Topolska)
Między socjologią polityki a antropologią polityki, red. i wstęp J. Wódz, Katowice 2009, ss. 206 (Piotr Drzewiński)

P O L E M I K I
Tadeusz Oracki, W związku z artykułem Grażyny Wyder o Witoldzie Skarżyńskim
Grażyna Wyder, W odpowiedzi na uwagi profesora Tadeusza Orackiego w związku z artykułem Grażyny Wyder, Poglądy dr. Witolda Skarżyńskiego, posła do parlamentu, filozofa – przedstawiciela nurtu konserwatywnego – na aktywność społeczno-zawodową kobiet w Wielkopolsce w drugiej połowie XIX wieku („In Gremium” 2009, t. 3, s. 71-82)

Pobierz Spis treści
Pobierz fragment
Pobierz fragment

„In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 5

in_gremium_5.jpg

In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, t. 5, red. Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke, s. 186, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2011, ISSN 1899-2722, 33,00 zł

Pobierz Spis treści

„In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką”, t. 4

in_gremium_4.jpg

„In Gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką”, t. 4, red. Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke,  s. 186, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, ISSN 1899-2722, 33,00 zł


Pobierz Spis treści

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY