Uniwersytet Zielonogórski
Wyślij wiadomość Strona główna
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
Strona główna > Tania książka

Kategoria cenowa "A"

Ceny książek przecenionych nie podlegają rabatowi


Zobacz także

Hipoteza w badaniach społecznych. Poradnik dla studentów

Hipoteza_w_badanich._Podręcznik_2006.jpg.JPG

E. Hajduk, Hipoteza w badaniach społecznych. Poradnik dla studentów, s. 85, A5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 2006, 11,55 zł

 
Ustalenia, jak radzą sobie studenci z rozpoznawaniem składników języka zawierających wiedzę o zależnościach, o oddziaływaniach, było inspiracją do napisania oddawanej do rąk Czytelnika książki. Studenci są wyposażeni w wiedzę definicyjno-klasyfikacyjną. W sytuacjach dydaktycznych często wykorzystują uproszczone schematy myślenia, wyjaśniania, skąpy repertuar leksykalny, łatwo porzucają język opisu a wykorzystują język ocen i postulatów. Taki schemat myślenia utrudnia im odróżnianie przypuszczenia od składnika języka opisującego zjawiska realne lub relacje między nimi. Być może przedkładane propozycje osłabią te utrudnienia i będą przydatne studentom do czytania tekstu naukowego z większym pożytkiem poznawczym.
[Autor]

Grzyby pleśniowe, Atlas

Grzyby_pleśniowe.jpg.JPG

M. Piontek, Grzyby pleśniowe, Atlas, s. 113, B5, oprawa broszurowa, Zielona Góra 1999, cena: 15,75 zł (nakład wyczerpany)

 
Główną przyczyną zainteresowania grzybami mikroskopowymi i opracowania „Atlasu grzybów pleśniowych” była lipcowa powódź w roku 1997, która dotknęła południowe i zachodnie regiony kraju. Zalane domy mieszkalne oraz obiekty budowlane użyteczności publicznej (szkoły, muzea, kina, teatry, szpitale, kościoły, biura itp.) poważnie ucierpiały z powodu mechanicznych zniszczeń i uszkodzeń, a po ustąpieniu wód, w wyniku masowego pojawienia się pleśni. Prowadzone przeze mnie badania obiektów dotkniętych przez powódź dotyczyły głównie budynków mieszkalnych. Chodziło bowiem o skuteczne zwalczanie biokorozji i szybki powrót powodzian do zdrowych mieszkań.
[Ze Wstępu]

Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży

PEDAGOGIKA

Wybrane_zagadnienia_edukacji_artystycznej_dzieci_i_młodzieży.jpg.JPG

Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz, s. 488, B5, oprawa miękka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2002,  ISBN 83-89321-09-2, 15,75 zł (nakład wyczerpany)


Odnosząc się do bogatego dorobku istniejących koncepcji edukacyj­nych tworzonych w Polsce i na świecie, pragniemy przybliżyć proble­matykę edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, będącej częścią składo­wą wychowania młodego pokolenia, wartością zapewniającą ciągłość rozwoju kultury. Nadal zauważa się niepokój wokół teorii i praktyki o jakość realizacji zadań edukacyjnych, oczekiwanie na otwarcie się no­wych perspektyw w tworzeniu alternatywnych, nowatorskich systemów edukacji. Chodzi o to, by zwrócić uwagę na piękne, wzniosłe idee i poglądy naukowców, pedagogów, artystów, umieć je odpowiednio wykorzystać, realizować w codziennej rzeczywistości szkolnej, pozaszkolnej,oświatowej i kulturalnej.

[Z Wprowadzenia]

Zastosowanie informatyki

INFORMATYKA

Zastosowanie_Informatyki.jpg.JPG

Zastosowanie informatyki. Zbiór ćwiczeń do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu zastosowanie informatyki dla studentów Wydziału Mechanicznego, red. Julian Jakubowski, s. 170, A4, oprawa miękka, Zielona Góra 2001, 17,17 zł

 
 
Zbiór ćwiczeń zawarty w niniejszych materiałach pomocniczych daje przegląd możliwości najczęściej wykorzystywanego oprogramowania. Podane liczne przykłady oraz zadania do rozwiązania w ramach zajęć laboratoryjnych powinny znacznie ułatwić praktyczne opanowanie zagadnień związanych z typowymi zastosowaniami komputera. Układ ćwiczeń jest w ogólności zgodny z programem studiów dla studentów Wydziału Mechanicznego. Autorzy niniejszego opracowania prowadzą od kilku lat zajęcia z przedmiotów związanych z zastosowaniem techniki komputerowej na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
[Ze Wstępu]

Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku

HISTORIA

Społeczeństwo_a_kultura_w_Wielkim_Księstwie_Litewskim.jpg.JPG

Maria Barbara Topolska, Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku, s. 448, B5, oprawa twarda, Bogucki Wydawnictwo Naukowe–Oficyna Wydawnicza UZ, Poznań–Zielona Góra 2002, ISBN 83-89290-07-3, 26,25 zł

 
Zapewne bardziej interesujące są dzieje państw znanych, długowiecznych, o ugruntowanych cechach wyróżniających, mniej zaś państw niegdyś istniejących i takich, których próba wskrzeszenia gruntownie się nie powiodła. Do takich organi­zmów w Europie Środkowowschodniej należy prawie zupełnie nieznane dziś pań­stwo – Wielkie Księstwo Litewskie. Istniejące od XIII do końca XVIII w., trwało nadal w świadomości wielu następnych pokoleń, dzięki tradycji wspólnoty kulturo­wej wyrażającej się w dwu-, a nawet trójszczeblowej świadomości etnicznej. Nie wykluczała ona poczucia wspólnoty jednego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Na­rodów, a w chwili najtrudniejszej – ze względu na liczbę przeciwników – próby stwo­rzenia Rzeczypospolitej Trojga Narodów w unii hadziackiej w latach 1658-1659.
Jeśli przyjmiemy za punkt wyjścia - jako istotną przyczynę trwałości tego orga­nizmu i jego cech wyróżniających, zarówno od Korony Polskiej, jak i od Rosji – prze­suwanie się granicy zachodniej cywilizacji na wschód, do miast naddnieprzańskich i Połocka, zaś na terenie Wilna rozwój uniwersytetu do 1832 r. w czasie zaboru rosyj­skiego – to dodać by należało nieprzerwany związek z polskością Litwinów i Białoru­sinów, Polaków autochtonów i Polaków przybyszy oraz ich akces do świata zachod­nioeuropejskiego i katolicyzmu w XIX i XX w. Ze strony elit, w dobie zaborów, były to działania na rzecz polskiej kultury w ramach planowanych państw narodowych oraz zabytki kultury materialnej: siedziby w stylach zachodnich, ich wnętrza, księgo­zbiory. Ze strony ludu były to nowe wyspy językowe polskie wokół Wilna, po­wstające wbrew realiom rusyfikacji, z powodu uznania wyżej cenionej tradycji cywi­lizacyjnej.

[fragment Przemian w wielowyznaniowym i wielonarodowościowym państwie]

   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009 .:. D&C by: JARY